Jul 14, 2016

Flash News:TRANSFER G.O.PUBLUSHED (2016- 2017 பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு வெளியீடு - G.O.NO:258-நாள் 06.07.2016)

மாறுதல் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள தற்போது பணிபுரியும் பள்ளியில் 1.06.2015க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்திருக்க வேண்டும்.


2 comments: